Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Overlander B.V., gevestigd te Zeewolde aan de Morseweg 2, verder te noemen Overlander. Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Lelystad op 11 maart 1992 onder nummer 721.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle door Overlander gedane offertes en leveringen alsmede de met Overlander gesloten overeenkomsten zijn deze Voorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen

Alle offertes en prijsopgaven zijn in beginsel vrijblijvend. Alle transacties worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien zich tussentijds prijsverhogingen voordoen, b.v. ten gevolge van een verhoging van rechten, accijnzen, fabrieksprijzen etc. behoudt Overlander zich het recht voor het prijsverschil door te berekenen aan de opdrachtgever, die zijnerzijds het recht heeft binnen 3 dagen na kennisgeving de verstrekte opdracht terug te geven en te volstaan met het vergoeden van het reeds door Overlander gepresteerde op basis van de eerder overeengekomen prijzen.

Artikel 3. Levering/reclames

Overlander zal de zaken leveren binnen de overeengekomen termijn. Alle leveringen zijn af magazijn, tenzij anders overeengekomen. Overschrijding van de termijn van levering door Overlander geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht Overlander een redelijke termijn tot nakoming te stellen op straffe van ontbinding van de overeenkomst. Als Overlander zijn verplichting al gedeeltelijk is nagekomen, blijven die prestaties in stand en heeft Overlander recht op een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de alsdan gemaakte kosten. Reclames dienen door opdrachtgever te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de leverantie, bij gebreke waarvan opdrachtgever de bewijslast krijgt ter zake van de door opdrachtgever gestelde gebreken.

Artikel 4. Risico-overgang/Overmacht

Alle zaken en materialen reizen vanaf het moment van afzending voor risico van opdrachtgever. Overmacht ontslaat Overlander van haar contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever. Als overmachtfactoren worden onder meer aangemerkt gebeurtenissen en toestanden, die een duidelijke aanwijsbare invloed hebben op Overlander haar bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld ernstige storingen in het productieproces, oorlog, oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstakingen, import- of handelsverboden, uitsluitingen e.d.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Overlander is nimmer verplicht tot vergoeding van middelijk of onmiddellijk geleden schade, ontstaan door gebreken aan het uitgevoerde werk en gemonteerde of geleverde zaken, behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingende wettelijke bepalingen. Overlander sluit ook uit haar aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar personeel of van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

Artikel 6. Garantie

Voor geleverde artikelen gelden de door de producent vastgestelde garantiebepalingen. Voor het overige verleent Overlander slechts garantie voor zover dat in haar offertes of met gesloten overeenkomsten uitdrukkelijk is vermeld. De garantieverplichting vervalt, indien opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde op onoordeelkundige wijze is behandeld. De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Overlander, zowel financieel als anderszins, heeft voldaan.

Artikel 7. Omvang in geval van aanneming van een werk

Onder de overeengekomen prijs van aangenomen werken zijn uitsluitend die werkzaamheden begrepen die expliciet zijn overeengekomen. Dit betekent, dat (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen) niet bij de prijs zijn inbegrepen:

A. Grond-, hei-, hak-, breek-, funderings- of ander bouwkundig werk, kosten van aansluiting op het gas-, water- of elektriciteitsnet of op de riolering.

B. De meerdere hulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door Overlander zelf zijn te behandelen, alsmede de hiertoe benodigde hijs- of hefwerktuigen en takels.

C. Het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan de op het werk aanwezige zaken.

D. Extra kosten van afvoer samenhangend met de aard van het af te voeren materiaal, zoals in geval van gevaarlijke bouwstoffen en/of chemisch afval.

Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van een wijziging van de bouw doordat door opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, behoren, wanneer daaruit extra kosten ontstaan, als meerwerk door opdrachtgever te worden vergoed. Opdrachtgever dient er voor te zorgen, dat Overlander het werk zonder onderbreking kan uitvoeren, bij gebreke waarvan de daardoor ontstane extra kosten eveneens op opdrachtgever kunnen worden verhaald.

Artikel 8. Betaling

Alle betalingen dienen, voor zover niet uitdrukkelijk anders in de door Overlander uitgebrachte offerte of de met haar gesloten overeenkomsten is bepaald, te geschieden binnen de door Overlander op de factuur aangegeven betalingstermijn en bij gebreke daarvan in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken tot de dag der algehele voldoening is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Opdrachtgever mag zich nimmer op schuldvergelijking beroepen. Ongeacht of de betalingstermijn is verstreken is de vordering van Overlander in ieder geval terstond opeisbaar in geval van faillissement van opdrachtgever alsmede indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd of is verleend, in geval van zijn ondercuratelestelling of overlijden, liquidatie of ontbinding, alsmede in geval van beslag op de zaken van opdrachtgever. Indien er zodra een niet binnen de betalingstermijn voldane vordering van Overlander door haar aan derden ter incasso uit handen is gegeven, is zij gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij de opdrachtgever ten titel van buitengerechtelijke incassokosten in ieder geval een bedrag verschuldigd is gebaseerd op het incassotarief van de Nederlandse orde van Advocaten en berekend over het nog openstaande factuurbedrag vermeerderd met de eventueel verschuldigde rente.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

Alle door Overlander geleverde zaken blijven haar eigendom totdat algehele betaling daarvan heeft plaatsgevonden. Het eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor vorderingen uit overeenkomsten, waarbij naast de levering van zaken tevens het verrichten van werkzaamheden is overeengekomen. In dat geval blijven de zaken eigendom van Overlander totdat de gehele uit de overeenkomst voortvloeiende vordering van Overlander door opdrachtgever is voldaan. Opdrachtgever is zolang hij voormelde vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Overlander geleverde zaken een pandrecht of een bezit loos pandrecht te vestigen en hij verbindt zich tegenover derden, die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verlangen van Overlander te verklaren, dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen, waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd, in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering zal schuldig maken. In geval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst m.b.t. verkochte zaken of uit te voeren werk jegens Overlander niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Overlander de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle door Overlander gedane offertes en met haar gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voorvloeiende uit overeenkomsten of offertes, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden berecht door de rechter bevoegd in de plaats van vestiging van Overlander, tenzij de wet dwingend een andere bevoegde rechter aanwijst. Overlander behoudt daarnaast, te harer keuze, het recht de opdrachtgever te doen dagvaarden voor de bevoegde rechter van diens woonplaats.

Blijf up to date en abonneer u op onze nieuwsbrief

Als abonnee van onze nieuwsbrief ontvangt u de laatste updates van Overlander rechtstreeks in uw mailbox.